Personas datu apstrādes noteikumi

Lai nodrošinātu godprātīgu un pārredzamu personas datu apstrādi, sniedzam Jums šādu informāciju un aicinām Jūs rūpīgi iepazīties ar šiem personas datu apstrādes noteikumiem pirms Jūs sniedzat mums informāciju par Jūsu personas datiem.

Informējam, ka mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi, ja Jūs izvēlaties savas personas datus sniegt mums, reģistrējoties dalībai “DIGITĀLĀ ĒRA 2019 | DATU REGULAS UN DATU DROŠĪBAS FORUMS” (turpmāk tekstā – Forums). Tādejādi, Jūs esat informēts, ka Jūsu sniegtā informācija var tikt izmantota saskaņā ar šiem personas datu apstrādes noteikumiem. Gadījumā, ja Jūs nepiekrītat šiem noteikumiem, tad Jums ir iespēja sekot līdzi Forumam tiešraidē.

Personas datu apstrādes pārzinis ir “Data Security Solutions” SIA, vienotais reģistrācijas Nr. 40103302905, kontaktinformācija: Mūkusalas iela 29, Rīga, LV-1004, tālrunis: 29162784, e-pasta adrese: info@dss.lv.

Personas datu apstrādes mērķis
Informācija par fizisko personu ir nepieciešama, lai varētu veikt personas reģistrāciju dalībai Forumā, reģistrētā dalībnieka identificēšanu, Foruma laikā veicot dalībnieka reģistrēšanu uzskaites reģistrā un apliecinājuma dokumenta par dalību Forumā saņemšanu, kā arī dalībnieka dalības nodrošināšanu un saziņu par iespējamām izmaiņām vai jaunumiem saistībā ar Foruma norisi.
Gadījumos, kad Jūs piekrītat mārketinga informācijas saņemšanai, dalībnieka kontaktinformācija var tikt izmantota informatīvo mārketinga materiālu nosūtīšanai (saziņai), t.sk. nosūtot informāciju par Pārziņa turpmāk organizētajiem pasākumiem (forumiem, semināriem, u.tml.), informāciju par jaunumiem un praktiskajiem risinājumiem personas datu apstrādes un aizsardzības jomā, kā arī informācija, ko Jūs norādījāt reģistrējoties un informācija par apmeklētajiem Foruma pasākumiem var tikt nodota Foruma atbalstītājiem un sponsoriem, kas varētu sazināties ar Jums, lai noskaidrotu Jūsu iespējamās vēlmes un vajadzības, lai nodrošinātu datu aizsardzības un drošības pasākumus Jūsu ikdienā.

Foruma gaita tiks filmēta un pārraidīta tiešraidē kanālā Shortcut, LMT straume, Youtube, Facebook, kā arī fotografēta ar mērķi nodrošināt Foruma publicitāti, popularizēšanu un sabiedrības informēšanu par jaunumiem Vispārīgās datu aizsardzības regulas jautājumos pārraidot Forumu tiešraidē.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir Foruma dalībnieka noslēgtais līgums par dalību Forumā, sniegtā piekrišana tiešā mārketinga nolūkam, ievērojot augstākminēto un Pārziņa leģitīmās intereses, kas ir veikt apmeklētāju analīzi par pasākuma apmeklētību, lai nodrošinātu kvalitatīvākus turpmākos pasākumus, izdalot interesantākos problēmjautājumus, tāpat, Foruma laikā tiks veikta Foruma fotografēšana un filmēšana, kur iegūtais materiāls tiks izmantots Pārziņa un Foruma atbalstītāju un sponsoru zīmolu popularizēšanai kā arī Foruma popularizēšanai, tajā skaitā, atspoguļojot iegūtos materiālus dažādos sociālajos tīklos un vietnēs.
Gadījumā, ja Jūs esat piekritis saņemt informāciju no Foruma atbalstītājiem, organizatoriem un sponsoriem, Jūsu Foruma organizēšanas un norises laikā iegūtie personas dati tiks nodoti mūsu sadarbības partneriem. Šajā gadījumā sadarbības partneri ir atzīstami par atsevišķiem Pārziņiem un tāpēc aicinām papildus jautājumu gadījumā par personas datu apstrādes aspektiem vērsties pie attiecīgajiem sadarbības partneriem.

Personas datu saņēmēju kategorijas: Pārziņa pilnvarotie darbinieki, tiesībsargājošās un/vai kontrolējošās iestādes, Foruma organizatori (Ar Foruma organizatoriem  Jūs varat iepazīties Foruma mājas lapā www.digitalera.lv , kā arī tie ir atspoguļoti Foruma bukletos.)

Pārzinim Foruma rīkošanas vajadzībām ir nepieciešams piesaistīt apstrādātājus (piemēram, reģistrācijas laikā, administrējot mājas lapu un reģistrācijas formu),, ja vēlaties saņemt papildus informāciju, lūdzu sazinieties, izmantojot Pārziņa norādīto kontaktinformāciju.

Personas datu apstrādes laikposms
Augstākminēto mērķu sasniegšanai personas dati:

  • ar mērķi nodrošināt Foruma norisi, kā arī veikt uzskaiti un analīzi par Foruma norisi, apstrādāti ne ilgāk kā 3 gadus, ievērojot noilgumu, kas piemērojams komercdarījumiem, kur viena no pusēm ir komersants.
  • ar mērķi izmantot Jūsu personas datus mārketinga informācijas saņemšanai – līdz personas atsaukuma saņemšanai;
  • Video filmā un fotogrāfijās – līdz tiek sasniegts mērķis, ievērojot tēmas aktualitāti.
  • Personas dati var tikt apstrādāti arī ilgāk līdz Pārziņa leģitīmo interešu realizācijas brīdim (piemēram, strīdus gadījumā, lai nodrošinātos ar pierādījumiem, ka personas datu apstrādes process noritēja atbilstoši tiesību aktu prasībām).

Pēc augstākminētā laikposma beigām personas dati tiks neatgriezeniski dzēsti.

Personas tiesības:

 • pieprasīt Pārzinim piekļuvi personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību;
 • ja personas datu apstrāde pamatota ar personas piekrišanu, tad atsaukt to, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi: info@dss.lv; Šādā piekrišanas atsaukuma gadījumā, līdz atsaukumam veiktā personas datu apstrāde netiek ietekmēta, jo tās pamatā bija pirms atsaukuma sniegta personas piekrišana;
 • iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai, ja personas dati tiek apstrādāti pretlikumīgi.

Filmēšana un fotografēšanaJūs piekrītat, ka Forums (vai tie, ko Forums noalgojis filmēšanai pasākuma vietā) Jūs ieraksta ar jebkādiem līdzekļiem bez ierobežojumiem, ieskaitot elektronisku ierakstu, filmēšanu, video un audio ierakstus un fotogrāfijas („Ierakstus“), bez jebkāda veida kompensācijas. Jūs arī piekrītat, ka Forumam pieder autortiesības uz šiem ierakstiem. Parasti šos ierakstus izmanto reklāmu fotoattēliem un video, ko publicē pasākuma mājaslapās. Uzstāšanās sesijas arī tiek filmētas un nodotas runātājiem, izmantošanai viņu vajadzībām.

Pasākuma mērķis

Šis ir biznesa tīklu un PPP pasākums, kuru rīko SIA Data Security Solutions sadarbībā ar Latvijas sertificēto personas datu aizsardzības speciālistu asociāciju, Latvijas Republikas Tieslietu ministriju un Datu valsts inspekciju, lai sniegtu noderīgu informāciju nozares profesionāļiem, sabiedrībai Latvijā un Eiropas Savienībā, kā arī risinājumu pircējiem konkrētā konferences satura nozarē. Ņemiet vērā, ka „risinājumu tirgotājiem“, kuri piedalās pasākumā, jāiegādājas sponsorēšanas paka, lai izstādītu un reklamētu savus produktus „risinājumu pircējiem“.

Forums pilnībā atbalsta individuālā privātuma aizsardzību un samazina personas identificējošas informācijas vākšanu līdz minimālam apjomam, kas nepieciešams konkrēta darījuma veikšanai.

Valoda

Pasākuma formāts – prezentācijas latviešu valodā, paneļdiskusijas latviešu valodā. Aicinām pasākuma dalībniekus iepazīties ar pasākuma programmu. Pasākums notiks latviešu valodā.